Læseråds kursuskalender 2024-25

Læseråds kurser for Hogrefe Psykologisk Forlag

Annette Klint er kursusinstruktør hos Hogrefe som afholder åbne kurser indenfor prøvesystemet Skriftsproglig Udvikling samt ST Digital.

Online testlærerkursus

Skoler har brug for ressourcepersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder. Denne viden fås bedst på læsevejleder- eller diplomuddannelsen i læsning og skrivning. Ressourcepersonerne har også brug for specifik viden om redskaber til evaluering og testning af skriftsproglige færdigheder, og endeligt har de brug for en vifte af relevante tiltag. Denne viden fås på dette testlærerkursus.

Testlærerkurset kvalificerer dig til at foretage skriftsproglig vurdering af klasser samt individuel testning af elever i læsevanskeligheder. Du vil på kurset få viden om læsning og læsevanskeligheder samt læse- og skrive/staveudvikling. Du lærer at afvikle skriftsproglige screeninger af grupper/klasser. Du lærer at foretage individuel læseundersøgelse af elever i læsevanskeligheder og at afdække deres forudsætninger for læsning. OG vigtigst af alt! Du får indsigt i mulige tiltag.

Det forventes, at du til hver kursusgang medbringer nødvendige testmaterialer, hvilket fremgår af udsendt plan inden kursusstart. Desuden vil der være faglig læsning samt afprøvning af test mellem kursusgangene.Dysleksi, indsatser og handleplan

Kurserne kvalificerer dig til at afdække ordblindhed hos elever i grundskolen samt risiko for dysleksi for elever i indskolingen. Du får viden om principper og indsatser til god ordblindeundervisning, herunder udarbejdelse af handleplan. Endeligt får du ideer til undervisning i forskellige ordlæsestrategier.

Hogrefes prøver, Skriftsproglig Udvikling

Kurset kvalificerer dig til at afvikle skriftsproglige screeninger af elever/grupper/klassers skriftsproglige udvikling, og du lærer at tolke resultaterne og får indsigt i mulige tiltag.

Det forventes, at du ”medbringer” Hogrefes prøver – Skriftsproglig udvikling. Desuden vil der være faglig læsning samt afprøvning af test mellem kursusgangene.

Skriftsprogsvanskeligheder og individuel læseundersøgelse

Kurset kvalificerer dig til at skelne mellem forskellige slags læsevanskeligheder, du lærer at afvikle individuel læseundersøgelse af elever i læsevanskeligheder, og du får indsigt i mulige tiltag.

Det forventes, at du til hver kursusgang ”medbringer” IL-basis, IL-mellem og eventuelt IL-ungdom. Desuden vil der være faglig læsning samt afprøvning af test mellem kursusgangene.


Undervisning i flydende læsning

Kurset guider dig til undervisning i flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet.

Kurset giver dig viden om forskellige læsemetoder samt tilrettelæggelse af intensive læseforløb, hvor læsemetoderne sættes i spil. Du får ideer til, hvordan eleverne i makkerlæsning kan give hinanden konstruktiv feedback, hvordan du kan afdække elevernes nærmeste udviklingszone, og hvordan du evaluerer elevernes progression.

Når du går hjem fra kurset, er du fyldt med ideer, som kan anvendes direkte i din undervisning.

Læseforståelse og læseforståelsesvanskeligheder

Elever med læseforståelsesvanskeligheder har ofte svage sprogfærdigheder; færre erfaringer med skrevne tekster; og hukommelsesmæssige udfordringer, der spænder ben for inferensdannelsen. For denne gruppe af elever er læseforståelsesstrategier et vigtigt og nødvendigt redskab.

Kurset folder arbejdet med læseforståelse ud og udpeger områder af særlig betydning for læsning og læring. Der gives en generel introduktion til De fantastiske fire som hukommelses- og forståelsesunderstøttende strategi i børn og unges læsning og vises konkrete eksempler på, hvordan de fire forskningsudpegede strategier kan understøtte udviklingen af funktionel læsekompetence.

Kurset veksler mellem teori og praksis med mulighed for drøftelser undervejs.

Staveundervisning efter staveudviklingstrin

Kurset giver dig viden om staveudviklingens forskellige trin, og hvordan du med afsæt heri kan opstille læringsmål samt gennemføre en differentieret staveundervisning efter den enkelte elevs staveudviklingstrin og med fokus på den metakognitive samtale om ords stavemåder.

Når du går hjem fra kurset, er du fyldt med ideer, som kan ændre din praksis.

Ordforrådsudvikling og afdækning af ordforråd

Kurset giver dig viden om ordtilegnelse, og du får redskaber til, hvordan du kan målrette undervisningen til elevernes behov. Først bliver de vigtigste begreber og tilgange til ordkendskab og ordkendskabsundervisning præsenteret. Derefter introduceres du for direkte ordkendskabsundervisning, undervisning i morfologi og undervisning i at udnytte ordets kontekst. Til sidst vises, hvordan strategierne kan spille sammen ved at bruge en generel strategiramme.

Når du går hjem fra kurset, er du fyldt med ideer, som kan anvendes direkte i din undervisning.